10 sự kiện/hoạt động môi trường nổi bật năm 2018 

10 sự kiện/hoạt động môi trường nổi bật năm 2018 

1. Ban hành Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2. Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

3. Kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy trong lĩnh vực môi trường

4. Hoàn thiện chính sách pháp luật về BVMT

5. Thanh tra, kiểm tra toàn diện việc chấp hành pháp luật trong BVMT

6. Chủ động, tích cực tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế

7. Tổ chức thành công Kỳ họp đại hội đồng quỹ môi trường toàn cầu lần thứ 6

8. Giá trị ĐDSH của Việt Nam được thế giới công nhận

9. Vinh danh các nhà khoa học có nhiều đóng góp cho công tác BVMT

10. Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam kỷ niệm 30 năm xây dựng và trưởng thành

Nguồn VEA