ĐTM của dự án “Nhà máy xử lý rác thải tại thung Đám Gai, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm”

Lập hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy xử lý rác thải tại thung Đám Gai, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm”

Bản đồ vị trí  dự án 

Tên dự án Nhà máy xử lý rác thải tại thung Đám Gai, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Môi trường Thanh Thủy
Giá trị 99 tỷ đồng
Gói thầu LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ( DTM)
Thơi gian Tháng 11/2020
Địa điểm Thung Đám Gai, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Khu vực thung Đám Gai, huyện Thanh Liêm, Hà Nam hiện tại đang có nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt đã đi vào hoạt động do Công ty CPMT Thanh Thủy làm chủ đầu tư. Nay Công ty này tiếp tục triển khai xây dựng dự án “Nhà máy xử lý chất thải rắn y tế và chất thải công nghiệp nguy hại” trên diện tích đất 39.201 (m2) theo quyết định số 1958/UBND-GTXD của UBND tỉnh Hà Nam ngày 3/11/2014 chấp thuận chủ trương cho Công ty CPMT Ba An (nay là Công ty CPMT Thanh Thủy) nghiên cứu thực hiện dự án “Nhà máy xử lý chất thải y tế và chất thải nguy hại” tại thung Đám Gai, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm.

Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt có nguồn gốc như sau: Khu xử lý chất thải rắn tỉnh Hà Nam thuộc xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Địa điểm này đã được tỉnh Hà Nam lựa chọn làm bãi chôn lấp và nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt của thành phố và các phường, thị trấn lân cận. Nhà máy xử lý rác thải tỉnh Hà Nam tại thung Đám Gai xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam được UBND tỉnh phê duyệt ĐTM quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 16/9/2008. Dự án xây dựng công trình nhà máy chế biến phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt tại tỉnh Hà Nam; Chủ dự án là UBND thành phố Phủ lý.

Tiếp tới năm 2018, theo quyết định số 2648/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt của Công ty CPMT Thanh Thủy tại thung Đám Gai, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm. Nội dung điều chỉnh: Tên Dự án “Dự án nâng cấp, cải tạo, quản lý, vận hành nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại thung Đám Gai, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm” thành “Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt”. Và điều chỉnh tên chủ dự án từ Công ty CPMT Ba An thành Công ty CPMT Thanh Thủy.

Cũng theo quyết định số 2482/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy xử lý rác thải tại thung Đám Gai, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm với tính chất là khu liên hợp xử lý chất thải rắn của tỉnh, sử dụng phương pháp tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường. Theo quyết định số 2213/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của UBND tỉnh Hà Nam, về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy xử lý rác thải tại thung Đám Gai, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm. Đây sẽ là khu liên hợp xử lý chất thải rắn của tỉnh với quy mô diện tích 123.860m2, quy mô công suất xử lý chất thải rắn sinh hoạt 300 tấn/ngày và xử lý chất thải rắn công nghiệp và nguy hại 70-100 tấn/ngày.

Bên cạnh đó sự phát triển nhanh của các khu công nghiệp, làng nghề tại tỉnh Hà Nam kéo theo sự phát thải nhiều rác thải công nghiệp thông thường và nguy hại, không những thế trong tương lai gần, sự hoạt động của Cơ sở II của Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai tại địa phương sẽ phát sinh lượng lớn rác thải y tế lớn cần xử lý. Như vậy, việc thực hiện Dự án “Nhà máy xử lý chất thải rắn y tế và chất thải công nghiệp nguy hại” tại thung Đám Gai, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm là hoàn toàn phù hợp với nhu cầu thực tế tại địa phương và quy hoạch của tỉnh Hà Nam.

Để phát triển bền vững về kinh tế, giảm thiểu tác động về môi trường và tuân thủ đúng các quy định của luật bảo vệ môi trường, Công ty cổ phần môi trường Thanh Thủy tiến hành thực hiện việc lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Nhà máy xử lý chất thải rắn y tế và chất thải công nghiệp nguy hại” trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt theo quy định của mục 9, Phụ lục III, Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019.