Hệ thống hóa VBQPPL nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật và tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật

Hệ thống hóa VBQPPL nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật và tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật

Tại buổi họp với Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ chiều ngày 30/1, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã nhấn mạnh tới yêu cầu phải hệ thống hóa được đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) tài nguyên và môi trường nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật và tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật của Ngành.

Theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (khoản 2 Điều 170) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Điều 164) thì VBQPPL còn hiệu lực phải được định kỳ hệ thống hóa và công bố kết quả hệ thống hóa 05 năm một lần. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa VBQPPL thống nhất trong cả nước kỳ 2014 – 2018.

Báo cáo kết quả thực hiện hệ thống VBQPPL lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2014 – 2018, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Phan Tuấn Hùng cho biết, trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các đơn vị trực thuộc Bộ và các Sở Tài nguyên và Môi trường, Vụ Pháp chế đã dự thảo Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2014 – 2018.

Theo dự thảo Quyết định công bố đã rà soát, hệ thống hóa VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường thành 04 danh mục: Danh mục VBQPPL còn hiệu lực; Danh mục VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ; Danh mục VBQPPL hết hiệu lực một phần; Danh mục VBQPPL kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành mới.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa nhấn mạnh tới yêu cầu phải rà soát, hệ thống hóa được đầy đủ các VBQPPL còn hiệu lực; giúp công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật được hiệu quả, thuận tiện, tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật.

Thứ trưởng đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp với Vụ Pháp chế để rà soát theo thẩm quyền quản lý, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác của các văn bản thuộc 04 Danh mục nêu trong dự thảo. Đặc biệt đối với các lĩnh vực mới được ban hành Luật như: Biển và hải đảo, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ thì cần rà soát hệ thống văn bản thống nhất theo Luật mới ban hành.

Thứ trưởng cũng đề nghị các đơn vị rà soát danh mục VBQPPL theo Chương trình xây dựng VBQPPL của Bộ năm 2019 cũng như các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao để đưa vào danh mục đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành mới, nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật ngành tài nguyên và môi trường trong thời gian tới.

Nguồn: Vea