Báo cáo thay đổi vị trí kho chứa chất thải Nhà máy Bia Heineken Việt Nam -Hà Nội

Lập hồ sơ Báo cáo thay đổi vị trí kho chứa chất thải Nhà máy Bia Heineken Việt Nam -Hà Nội

Bản đồ vị trí  dự án 

Khu vực hiện trạng kho chứa chất thải của Nhà máy

Khu vực hiện trạng kho chứa chất thải của Nhà máy

Khu vực dự kiến điều chỉnh kho chứa chất thải của Nhà máy

Tên dự án Nhà máy Bia Heineken Việt Nam -Hà Nội
Chủ đầu tư Công ty TNHH nhà máy bia Heineken Việt Nam – Hà Nội
Giá trị DA Được thành lập vào năm 1996 (không tính giá trị)
Gói thầu Báo cáo thay đổi vị trí kho chứa chất thải Nhà máy Bia Heineken Việt Nam -Hà Nội
Thơi gian Tháng 02/2022
Địa điểm Km 15+500, đường 427, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, Hà Nội, Việt Nam.

Chúng tôi là: Công ty TNHH nhà máy bia Heineken Việt Nam – Hà Nội (tên gọi cũ là Công ty Liên doanh nhà máy Bia Hà Tây), chủ dự án của “Nhà máy Bia hà Tây” (hiện nay là Nhà máy Bia Heineken Việt Nam – Hà Nội) quy mô, công suất hoạt động sản xuất và các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được giữ nguyên theo nội dung của Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo Quyết định số 580/QĐ-MTg ngày 20/5/1997 và Giấy xác nhận hoàn thành công trình Bảo vệ môi trường của Dự án  “Nhà máy Bia Hà Tây” (hiện nay là Nhà máy bia Heineken Việt Nam – Hà Nội) theo giấy xác nhận số 60/GXN-TCMT ngày 7/6/2017.

Trong quá trình hoạt động Nhà máy, Công ty chúng tôi thấy vị trí bố trí kho chứa chất thải hiện tại đặt cạnh Xưởng đóng Keg, hoạt động lưu giữ chất thải hiện tại có một số điểm chưa phù hợp với cảnh quan như sau:

– Từ mùi do quá trình phân hủy rác sinh hoạt ảnh hưởng đến mỹ quan;

– Việc lưu trữ chất thải nguy hại gần khu sản xuất có thể tăng mức độ ảnh hưởng khi xảy ra rủi ro sự cố trong quá trình lưu giữ;

– Chai lọ thủy tinh hỏng lưu trữ tại kho chiếm thể tích lớn do cồng kềnh.

Xuất phát từ những điểm nêu trên chúng tôi đề xuất và xin ý kiến nghị Bộ Tài Nguyên và Môi trường cho chúng tôi thay đổi vị trí kho chứa chất thải về khu đất phía Đông Nam Nhà máy và bổ sung thêm máy đập thủy tinh để giảm kích thước lưu chứa chai lọ thủy tinh hỏng và thuận tiện cho quá trình vận chuyển xử lý tái chế.

Việc thay đổi quy mô, vị trí kho chứa chất thải không làm thay đổi công suất, công nghệ và ngành nghề hoạt động của Dự án của dự án đã được phê duyệt theo QĐ số 580/QĐ-MTg ngày 20/5/1997. Không gây tác động tiêu cực đến môi trường khi thực hiện mở rộng kho chứa và vị trí kho chứa, ngược lại, việc thay đổi sẽ mang lại những tác động tích cực về cảnh quan, môi trường như sau:

– Giảm thiểu tác động từ mùi tới hoạt động sản xuất từ kho lưu giữ chất thải hiện tại;

– Giảm thiểu các rủi ro, sự cố từ quá trình tập kết rác thải đến hoạt động sản xuất;

– Thuận tiện cho hoạt động tập kết, vận chuyển chất thải;

– Thuận tiện cho quá trình lưu, chứa chai, lọ thủy tinh hỏng.